Disclaimer

AVG & Privacy

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: www.microfan.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. Hoewel Microfan zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website kan Microfan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Microfan garandeert ook niet dat de website foutloos en ononderbroken zal functioneren. Microfan wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het ongestoord gebruik van de website nadrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken

Microfan behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op de via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van de website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vereenvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microfan. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen gebruik.

Wijzigingen

Microfan behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Op alle onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2014. Een exemplaar van deze voorwaarden kunt u hier downloaden.

Privacy

Microfan hecht waarde aan uw privacy en houdt zich aan de algemene privacy wetgeving, zoals weergegeven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (zie www.cbpweb.nl, de website van het College Bescherming Persoonsgegevens). Microfan respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van deze website. Microfan draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van de Microfan. Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of voor het maken een afspraak.

Gebruik van uw gegevens

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt. Daarnaast gebruikt Microfan de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan Microfan.  U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met Microfan opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich te allen tijde afmelden.

Gebruik van niet persoonlijke gegevens

Microfan kan anonieme informatie verzamelen (informatie die u niet persoonlijk zal identificeren) over het gebruik van deze website. Op de website worden algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Tevens kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Microfan gebruikt deze informatie om haar informatie en diensten beter op uw behoefte aan te passen.

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kan Microfan niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Wijzigingen

Microfan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Het is raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Scroll to Top

start now

explore our systems' possibilities